KLUBBHÅNDBOK

Virksomhetsplan Gol Idrettslag Svømmegruppa

  • Innledning.
  • Bruk av klubbhåndboka.
  • Visjon, virksomhetside og verdier.
  • Organisasjon 2016
  • Årsmøtet
  • Retningslinjer og rollefordeling
  • Sportslig plan
  • Retningslinjer for gjenåpning av kommunale svømmehaller i Hallingdal

  Klubbhåndboka synliggjør oppgaver og fordeling av roller. For å drive svømmegruppa er synliggjøringen viktig for å få engasjerte personer til de ulike funksjoner. Oppgavene gjøres i all hovedsak på dugnad. Klubbhåndboka skal bidra til at arbeidet i svømmegruppa er lettere "å videreføre».

  Klubbhåndboka skal være en veileder for styret og svømmegruppas engasjerte. Nye styremedlemmer skal få presentert klubbhåndboka. Styrets leder er ansvarlig for at klubbhåndboka tas opp til vurdering på styremøtet etter årsmøtet.

  Status:

  • Første gang vedtatt på styremøtet i svømmegruppa 12. oktober 2010.
  • Sist revidert 28. mars 2016.

  Aktivitet på alle nivå er basert på Hovedlaget (Gol IL) sin målsetting og retningslinjer: Å fremme idrett i sunne former.

  Vi legger vekt på å utvikle «hele svømmeren».

  Nybegynnere motiveres med merker, høy gøy-faktor (frilek) – mestringsfølelse.

  Mellompartiene motiveres på samme måte, men også med tilbud om deltagelse på rekruttstevner og svømmeleir.

  Viderekommende motiveres med deltagelse i approberte stevner, samlinger, svømmeleir og trenerutvikling.

  Styret

  • Leder:Erik Steinbråten
  • Nestleder:Kjartan Haugen
  • Sekretær:Bertil Viker
  • Styremedlem:Einar Sillerud, medlems- og økonomiansvarlig
  • Styremedlem:Tore Smedstad, dugnads- og webansvarlig
  • Styremedlem:Roger Sandvik, oppmannsansvarlig og trenerkontakt
  • Ungdomsrepresentant: Anette Steinbråten

  Valgkomiteen

  • Kathrine Nistad
  • Ingun Jegleim

  Årsmøtet er svømmegruppas øverste organ.

  Styret kaller inn til årsmøte med minst en måneds varsel. Saker medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.

  • Alle medlemmer i svømmegruppa har adgang til årsmøtet.
  • Styret kan invitere gjester til årsmøtet.
  • Årsmøtet er stemmeberettiget med det antall medlemmer som møter.
  • Ingen har mer enn en stemme.

  Årsmøtesaker:

  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Valg av:
   • Leder
   • Styremedlemmer
   • Ungdomsrepresentant
   • Revisor og vara revisor
   • Valgkomite på 2 – 3 personer

  Årsmøtet er styrets øverste organ.

  Styret skal:

  • Være svømmegruppas ansvarlige organ utad og innad.
  • planlegge og ivareta svømmegruppas totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i svømmegruppa.
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte i Hovedlaget eller andre overordnede idrettsmyndigheter.
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
  • Vedta terminliste.
  • Vedta treningsavgifter.
  • Foreta ansettelser / avtaler med trenere etc.
  • Inngå øvrige avtaler på vegne av svømmegruppa.
  • Utarbeide forslag til handlingsplan.

  Styrets sammensetning og oppgaver

  Styreleder

  • Bindeledd til Hovedlaget (Gol IL) og delta på kontaktmøter.
  • Lede styremøtene.
  • Godkjenne utbetalinger i nettbanken.
  • Skrive svømmegruppas årsberetning.
  • Ta klubbhåndboka opp til gjennomgang etter årsmøtet.
  • Oppdatere kontaktinfo til klubben-online systemet 1.styremøte etter årsmøtet.
  • Delta på Årstinget og Svømmeutvalget i kretsen med mindre styret blir enige om noe annet.
  • Administrere gaver, utmerkelser o.l.

  Nestleder

  • Være leders stedfortreder.
  • Pådriver for klubbutvikling
  • finne fram til alternative inntekter, fond, prosjekter o.l.
  • Finne sponsorer til enkelt arrangement, og evt. lagdrakter/utstyr.
  • Samarbeide/ha kontakt med Hovedlaget angående felles sponsorstrategi.

  Sekretær

  • Innkalle til styremøter og forberede saker i samarbeid med leder.
  • Skrive og distribuere referater.
  • Innmelde årets aktivitet til Gol IL, og idrettsregistreringen. Trenerne rapporterer inn til sekretæren.
  • Oppdatere NSF kontaktinfo etter hvert årsmøte.
  • Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.
  • Lage søknad til refusjon – 1. november sammen med økonomiansvarlig.

  Økonomiansvarlig

  • Holde orden på og ha oversikt over klubbens økonomi.
  • Utarbeide forslag til budsjett.
  • Kreve inn treningsavgift.
  • Lønn til instruktører og trenere.
  • Kontakt med regnskapsfører.
  • Legge inn utbetalinger i nettbanken.

  Medlemsansvarlig

  • Fortløpende oppdatere medlemsoversikten/klubbadmin med nødvendig info.
  • Ansvar for at det er oppmenn til alle gruppene.
  • Utarbeide maler for oppmennene.
  • Informere oppmennene om sine oppgaver.
  • Være kontaktperson for oppmenn i styret.
  • Bindeledd mellom foreldre/foresatte og styret.
  • Melde på utøvere til stevner.

  Oppmannsansvarlig

  Dugnadsansvarlig

  • Ha oversikt over de ulike dugnadsoppgaver.
  • Fordele dugnadsoppgavene:
  • Hjemmeside og facebook
  • Egne stevner
  • Distribusjon av Golingen
  • Salg av julekalender
  • Fårefestivalen

  Webansvarlig

  Ungdomsrepresentant

  • Utøvernes bindeledd til styret.
  • Utarbeide forslag til Terminliste sammen med trenerne.
  • Oppfølging av svømmeskoleansvarlig
  • Oversikt over behov for utdanning av trenere.
  • Administrere 4 trenermøter i året (før oppstart og midtveis i hvert semester).
  • Ansvarlig for egne stevner i samarbeid med dugnadsansvarlig.
  • Følge opp at den enkelte har oppdatert Politiattest og har fremlagt den for Gol IL ved daglig leder (Arve Rustberggard).

  Trenerkontakt

  Valgkomite

  • Bør være minimum 2 personer, gjerne 3 medlemmer.
  • Utarbeide liste på kandidater til ulike verv før hvert årsmøte.
  • Følge opp mellom årsmøtene at den valgte organisasjon fungerer i henhold til formål.
  • Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av svømmegruppa gjennom å finne personer med riktig kompetanse til styret, Ikke minst motivere til å ta ansvar.

  Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at kompetanse og/eller interesse ivaretas.

  Trenere

  • Oppdaterte liste over aktive i sin gruppe som sendes til trenerkontakt.
  • Gi ut registreringsskjemaet / henvise til nettsiden og klubbadmin.
  • Utarbeide forslag til terminliste sammen med trenerkontakt.
  • Ha oversikt over terminlisten og informere om stevner og arrangementer som har betydning for utøvere.
  • Formidle informasjon om treningstider, eventuelle endringer av treningstider, stevner med øvelsesoppsett og annet som er relevant for utøver og foreldre/foresatte (Henvis til hjemmesiden).

  Svømmeskoleansvarlig

  • Ansvar for nybegynneropplæring og svømmeaksjon.
  • Koordinere og administrere arbeidet med instruktørkurs sammen trenerkontakt.
  • Følge opp instruktørene som deltar.
  • Kontaktperson for deltagerne.
  • Utarbeide plan for gjennomføring med tidsramme.
  • Bruke og administrere hensiktsmessige registreringsskjema. For eksempel de som finnes på www.tryggivann.no

  Oppmenn

  • Velges blant foreldrene som ikke sitter i styret.
  • Ha informasjonsmøte ved oppstart av kurs.
  • En oppmann for hver av gruppene, men det kan velges en for 2 grupper sammen om det er få deltagere.
  • Bidra til å bringe informasjon fra trenere og styret ut til utøvere og foreldre.
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter og ansvar for at de blir gjennomført. Gruppene bør samarbeide når det er naturlig.

  Oppmenn kan velges av svømmernes foreldre/foresatte eller utpekes av styret i samarbeid med valgkomite og trener. Oppmannsrollen synliggjøres på hjemmesiden.

  Svømmegruppa jobber for å oppnå jevn/stabil aktivitet på alle nivåer.

  Nivåene inndeles slik:

  • Nybegynnerkurs (svømmeskole, også benevnt E-gruppe), basert på trinn 1,2 og 3. Tredje trinnet forberedes til deltagelse i D-gruppa.
  • D-gruppa, bør lære seg 25 m. fri, rygg og bryst.
  • C-gruppa, bør lære seg 25 m. butterfly og 100 m. i de andre svømmeartene.
  • B-gruppa, bør lære seg å svømme inntil 200 m. i alle svømmearter.
  • A-gruppa, trene for å bli en god svømmer og strekke seg mot LÅMØ, svømmere fra 10 år

  Særskilte mål/øvelser for gruppene.

  D-gruppa:

  • Lære seg de mest nødvendige stevneregler som å ta i kanten til slutt.
  • Svømme lengre distanser som 25 m. noenlunde riktig.
  • Enkel teknikk, som armer rundt i vannet, og ta tak i vannet.
  • Lære seg hvor mye for eksempel 1 minutts pause er.
  • Vite hvor langt 25 meter er og oppover.
  • Lære seg enkle oppbyggende øvelser som supermann og super hai.
  • Enkel bevegelighet.
  • Lett innføring i butterfly.

  Tilbud om å delta på Rekruttstevner.

  Overgangen fra gruppe D til C kan være utfordrende, og det er derfor viktig å motivere.

  C-gruppa:

  • Lære mer grunnleggende teknikk, som å skyve vannet, høye albuer og puste hvert 3 tak.
  • Enkle butterflykick som vill føre til riktig bevegelse, så slange på armer. Innøve 25 m. butterfly.
  • Lære seg hvordan man vender i de forskjellige svømmeartene (ta i kanten og salto).
  • Lære mer om rygg bryst og crawl.
  • Lære mer omfattende stevneregler.
  • Svømme lengre distanser som 100 m.
  • Innføring i butterfly.
  • Bevegelighet

  Delta på Rekruttstevner og få tilbud om å delta på approberte stevner.

  B-gruppa:

  • Terpe på høye albuer, innøve albuer over vannet i butterfly.
  • Starte trening på undervannsteknikker. Kick, undervannstak osv.
  • Introduksjon i bevegelighet - og landtrening.
  • Oppvarming og enkle styrketreningsøvelser.
  • Gi- og få metoden i bryst.
  • Sprint- og utholdenhetstrening.

  B-gruppa bør være motivert for å «Ta i» for å bli en bedre utøver.

  Delta på Hallingsvøm og andre approberte stevner.

  A-gruppa:

  • Disiplinert til å gjøre egen oppvarming på land selvstendig.
  • Spesifikk teknikktrening på ynglingsarter.
  • Styrketrening som gir bedre treningseffekt for muskler man bruker i vannet (egentrening).
  • Tøyning som kan hjelpe til bedre bevegelser (buttetfly og rotering).
  • Utøveren må ha de tekniske ferdighetene og stå på vilje, så de henger med i et relativt høyt nivå.
  • Høyere intensitet (bl.a. sprinter med kortere pauser som trener utholdenhet) –
  • I samarbeid med trener sette egne mål, både korte og mer langsiktige.
  • Avtale mulighet for hjemmetrening (styrke, kondisjon).
  • Mulighet til å dra på forskjellige kurs som gir bedre kompetanse i svømming. Kurs som Trenerkurs og kurs i temaene Kosthold, Bevegelighet, Styrke og Kondisjon.
  • Bruke oppsatte treningsprogram på egen hånd.
  • Stille fast på alle tilgjengelige treninger. Mandag, onsdag og fredager, samt lørdager (FUN) på alle treningstimene.
  • Møte på trening med rett energi og motivasjon.
  • Eget utstyr som svømmeføtter, frontsnorkel, og fingerpads.
  • Øve målrettet mot LÅMØ, og annen kvalifisering for de eldste.

  A-gruppa skal være motivert til og «Ta i» for å bli en bedre utøver og forbedre resultater.

  Delta på de fleste approberte stevner i terminlista, og velge distanser i samråd med trener.

  For alle gruppene forventes det å møte presis til trening, og være klar til første økt. I tillegg forventes det å vise respekt for trener og følge det opplegget som blir lagt.


  Retningslinjer for gjenåpning av kommunale svømmehaller i

  Hallingdal


  Retningslinjene er basert på nasjonale smittevernråd for gjenåpning av organisert svømming og

  skolesvømming etter covid-19 pandemien: Smitteverntiltak svømming - Folkehelseinstituttet

  I tillegg til utarbeidede retningslinjer gjelder også reguleringer etter bassengforskriften og Veileder

  om smittevern for idrett (covid-19) - Helsedirektoratet

  Retningslinjene er utarbeidet av Miljøretta helsevern Hallingdal (MHVH), og godkjent av

  Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) 31.07.2020.

  Slik smittesituasjonen i Norge er per i dag, kan kommunene åpne sine kommunale svømmehaller for

  organisert trening og skolesvømming, forutsatt at anbefalte smitteverntiltak følges. Allerede strenge

  krav til vannbehandling gjennom bassengforskriften, gjør at risikoen for smitte via bassengvann er

  liten. Det derimot noen utfordringer i andre deler av bassengområdet, som ankomstområdet,

  garderober og dusjanlegg. Her må det innføres noen ekstra tiltak i hht avstandsbegrensning,

  informasjon og forsterket renhold, for å ivareta et god smittevern.


  MHVH og KOLF anbefaler at følgende smitteverntiltak er på plass før åpning av kommunale

  svømmehaller i Hallingdal:


  I ankomstområdet:

  1) Godt synlig oppslag til besøkende om at personer med symptomer på Cocid-19 ikke skal

  oppholde seg i anlegget.

  2) Godt synlig oppslag om at besøkende må utføre god håndhygiene og hostehygiene under

  oppholdet.

  3) Godt synlig oppslag med påminning om å holde minimum 1 meter avstand til personer

  utenom egen husstand.

  4) Informasjon om begrensning av antall besøkende i anlegget (inkludert tribuner og

  fellesareal). *

  5) Markering på gulv ved betalingsområdet, om 1 meters avstand.

  6) Plexiglasskjerm foran resepsjon dersom det ikke allerede finnes luke.

  7) Forsterket renhold av berøringspunkter som dørhåndtak, trappegelender, benker,

  bankterminaler ol.

  8) Oppfordring til bruk av elektronisk betaling.

  *Det må tas en vurdering på begrensning av antall besøkende ved det enkelte anlegget, basset på areal og kapasitet i

  garderober, toalett og dusjer.

  I garderobene:

  1) Godt synlig oppslag om at alle besøkende må vaske seg med såpe og vann før og etter bad.

  2) Markering ved skiftebenker om 1 meters avstand.


  3) Avstengning av annet hvert skap dersom disse står tett.

  4) Ved bruk at håndholdte hårtørrere må det finnes oppslag om at besøkende må utføre

  håndvask eller hånddesinfeksjon før og etter bruk av disse.

  5) Forsterket renhold av berøringspunkt og overflater som dørhåndtak, garderobeskap, benker,

  toalettseter, kraner, dispensere osv. Tilpasses etter besøkstall, men minimum 2 ganger daglig

  i åpningsperioden.

  6) Såpe og engangs papirhåndkle skal være tilgjengelig på alle toalett og sanitærrom.


  I dusjanlegget:

  1) Annen hver dusj bør stenges av dersom det ikke er skillevegg mellom, eller avstanden

  mellom hver dusj er mindre enn 1 meter.

  2) Dusjanlegget må rengjøres minimum daglig de dagene anlegget er åpnet. I tillegg bør det

  være jevnlig tilsyn for å vurdere eventuelt behov for ekstra renhold.

  3) Badstuer må ha godt synlig oppslag om at besøkende må holde 1 meters avstand, utføre

  håndvask eller hånddesinfeksjon før og etter bruk, samt sitte på eget håndkle inne i

  badstuen.

  4) Ved badstuer kan det med fordel være hånddesinfeksjonsmiddel lett tilgjengelig.


  I bassengområdet:

  1) Godt synlig oppslag om å holde 1 meters avstand til personer utenom egen husstand, og at

  besøkende må ha god hånd- og hostehygiene.

  2) Gangsoner må spyles regelmessig.

  3) Ved bruk av utstyr som flytebrett, armringer og annet badeutstyr, må det være godt synlig

  oppslag om at det må utføres håndvask eller hånddesinfeksjon før og etter bruk av dette. Her

  kan det med fordel være hånddesinfeksjon lett tilgjengelig.

  4) Oppslag om at personlig utstyr som neseklyper, badehetter og svømmebriller ikke skal deles

  med andre.

  5) Boblebad: Oppslag om at det kun er tillatt brukt av en person eller en familie/husstand om

  gangen. Hånddesinfeksjon bør være lett tilgjengelig slik at man kan utføre hånddesinfeksjon

  før og etter bruk av boblebadet.

  6) Små barn/babyer må benytte badebleie.

  7) Oppslag på tribuner med påminning om å holde 1 meter avstand til personer utenom egen

  husstand.

  8) Ved livredningskurs må deltakere utføre håndvask eller hånddesinfeksjon før og etter bruk av

  utstyr/redningsdukker. Deltakerne må holde 1 meter avstand.

  9) Ved skolesvømming kan elever innen samme kohort bade som normalt. Det er ikke krav om

  ekstra avstandstiltak ved svømmeundervisning i skolen, så fremt smittesituasjonen ikke går

  over til «rødt trafikklys».